رادیو مجازی اتاق ایران - 13 مرداد 99

امور بین الملل اتاق ایران اطلاع داد

مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و آذربایجان 11 اسفند برگزار می‌شود

اموربین الملل اتاق ایران، از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک ایران و آذربایجان 11 اسفند در اردبیل اطلاع داد.

24 بهمن 1395
کد خبر : 6952
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

اموربین الملل اتاق ایران، از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، اتاق مشترک ایران و آذربایجان 11 اسفند در اردبیل اطلاع داد.

اطلاعیه اموربین الملل اتاق ایران به شرح زیر است:

بدینوسیله از کلیه اعضای اتاق مشترک ایران و آذربایجان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این اتاق که روز چهارشنبه مورخ 95.12.11 ساعت 16 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستورجلسه : تصویب اساسنامه مصوب95.5.3 شورای عالی نظارت

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه