رادیو مجازی اتاق ایران- 5 اسفند 98

تسهیلات بانکی

بانک ها سال گذشته 22 درصد بیشتر تسهیلات پرداخت کرده اند

بانک ها در سال 13٩٤ معادل ٤١٧ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به سال 13٩٣ معادل ٢٢ درصد رشد داشت.

بانک