گفت‌وگو در رادیو مجازی: توصیه‌های علاءالدین میرمحمد صادقی به فعالان اقتصادی در سال جدید

مرکز آمار ایران اعلام کرد

16,8 درصد؛ نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به بهار ۹۷

طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به بهار ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶.۸ درصد افزایش یافته که از پائیز 91 تاکنون بی‌سابقه بودهاست. بر اساس آمارها تورم تولیدکننده در فصل بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

10 شهریور 1397
کد خبر : 15155
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به بهار ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶.۸ درصد افزایش یافته که از پائیز 91 تاکنون بی‌سابقه بودهاست. بر اساس آمارها تورم تولیدکننده در فصل بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

کارخانه تولید لامپ. عکس: ایرنا، مجتبی محمدی

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۱۶,۸ درصد بوده که از پائیز 91 تا کنون بی‌سابقه است.

بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل بهار ۱۳۹۷، به عدد ۲۷۸,۱ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۱.۷)، ۱۰,۵ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۲۲.۴)، ۲۵.۰ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۱۶.۸ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۱۲,۹ درصد) افزایش داشته است.

 شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی، در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۱۰,۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۶۷.۲) به عدد ۲۹۵.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ۱۵,۳ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۱۴,۹ درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن، در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۱۴,۳ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۲.۷) و  ۳۲.۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۱۸.۶) به عدد ۲۸۸.۸ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۲۲,۰ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۱۷,۳ درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۱۴,۰ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۳.۶) به عدد ۲۸۹.۰ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۱۰.۳) ۳۷.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۲۲,۷ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۱۵,۵ درصد) افزایش داشته است.

 شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۱۶,۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۱۱۴.۷) به عدد ۱۳۳.۲ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ۴,۶ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶، (۸.۱- درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۴,۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۰.۷) به عدد ۲۶۲.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات) معادل ۹,۶ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۸,۹ درصد) افزایش داشته است.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه