رادیو مجازی اتاق ایران - 7 اسفند 1402

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال  1400 بهبود یافت

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال 1400، با 0.14 بهبود نسبت به سال 99 به 6.16 رسیده است. در این سال نماگر «عملکرد دولت» و مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بدترین نماگر و مولفه ارزیابی شده‌اند.

24 آذر 1401
کد خبر : 54977
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج پیمایش امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال 1400 را منتشر کرده است. این گزارش بر اساس داده های آماری و پیمایش از حدود 31 هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت «امنیت سرمایه گذاری در ایران » طی سال 1400 را به تفکیک 31 استان ، 38 مؤلفه ، 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد . شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال 1400 مقدار 6.16 از 10( بدتر ین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال 1399 مقدار 30 .6 ، در سال 1398 کمیّت 6.03 و برای سال 1397 کمّیت 6.27 را اتخاذ کرده است که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن مناسب تر شده است. در سال 1400 نیز همانند سال 1399 هر دو نماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان به ترتیب نامناسبترین نماگرها ارزیابی شده اند درحالیکه در سال 1398 ،نماگر عملکرد دولت نامناسب ترین نماگر بوده و نماگر تضمین حقوق مالکیت در جایگاه دوم نامناسبترین نماگرها قرار داشته است و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته بوده است؛ به عبارتی با توجه به وضعیت نامناسبتر نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن، مؤلفه های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف کننده» و «ثبات نرخ ارز» به همراه مؤلفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار میگیرند، در سالهای 1400 و 1399 نسبت به سال 1398 ،این نماگر به جایگاه دومین نماگر نامناسب رسیده است.

براساس نتایج این مطالعه ، برای سال 1400 نیز همانند سال 1399 ، مجددا از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی( نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته است . براساس ارزیابی فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در چهار پیمایش فصلی سال 1400 ،براساس میانگین سالیانه، نامناسبترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری و مناسبترین مؤلفه های ارزیابی شده به ترتیب عبارت بودند از:

همچنین در سال 1400 نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات » بوده است و مؤلفه »عمل مسئوالن ملی به وعده های اقتصادی داده شده » در جایگاه دوم نا مناسب ترین مؤلفه ها قرار گرفته است و بعد از آن مؤلفه «عمل مسئوالن استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده» در جایگاه سوم قرار گرفته است.

تهران، بدترین استان از نظر امنیت سرمایه‌گذاری

همچنین وضعیت امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان های کشور نیز نشان می دهد که تهران بدترین و خراسان جنوبی بهترین وضعیت را در میان استان های کشور در امنیت سرمایه گذاری دارند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. 

در همین رابطه