رادیو مجازی اتاق ایران - 2 اسفند 1402

با همکاری کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس

پیش‌نویس قانون کسب‌وکارهای اجتماعی تدوین می‌شود

کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با تشکیل کارگروه تدوین پیش‌نویس قانون کسب‌وکارهای اجتماعی، با مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین این قانون، همکاری می‌کند.

24 بهمن 1402
کد خبر : 69118
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در تدوین پیش‌نویس قانون کسب‌وکار اجتماعی با دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، همکاری می‌کند. در همین راستا در گام اول، گروه‌های اصلی ذی‌نفعان کلیدی اکوسیستم کسب‌وکارهای اجتماعی در کشور شناسایی شدند. سپس، از هر یک از این دسته‌ها، یک نماینده با سطح خبرگی و سابقه کار معتبر در آن دسته برای حضور در کارگروه متناظر تدوین پیش‌نویس قانون کسب‌وکارهای اجتماعی در کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران دعوت به همکاری شدند.

فعالیت این کارگروه در مقام مشورتی با دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و در نهایت قرار است زیر نظر آن گزارشی برای انتشار در این حوزه از طرف کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران تدوین شود.

هفته گذشته، اولین جلسه کارگروه متناظر تدوین پیش‌نویس قانون کسب‌وکارهای اجتماعی در کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران برگزار شد. معماریان و یادگاری، راهبران گروه ذی‌نفع کسب‌وکارهای اجتماعی، عسگری، راهبر گروه ذی‌نفع مراکز علمی-دانشگاهی، آزاد، راهبرگروه ذی‌نفع نهادهای تسهیلگری و تأمین مالی کسب‌وکارهای اجتماعی، جعفری، راهبر گروه ذی‌نفع نهادها و ارگان‌های دولتی/ عمومی/ حکومتی در عرصه کسب‌وکارهای اجتماعی، طهماسبی و شهیاد، پژوهشگر و کارشناس متخصص همکار در حوزه کسب‌وکارهای اجتماعی، عزت‌آبادی، پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس و طاهره خارستانی، رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی اتاق ایران و راهبر کارگروه، در این نشست حاضر بودند.

در ادامه علاوه بر تشکیل جلسات تخصصی در این کارگروه که حسب موضوع از سایر خبرگان و متخصصان مرتبط نیز دعوت به حضور خواهد شد؛ در هفته پایانی بهمن ماه و نیمه اول اسفند ماه 1402، هر یک از اعضای اصلی کارگروه یک یا دو جلسه با دعوت از فعالان و متخصصان در آن دسته ذی‌نفع اصلی برگزار خواهند کرد. بنابراین تلاش بر این است که در گفت‌وگوهایی هدفمند، شرایط فعلی فعالیت در حوزه کسب‌وکارهای اجتماعی، چالش‌ها و فرصت‌های توسعه آن تعیین شود.

در همین رابطه