رادیو مجازی اتاق ایران - 24 اسفند 1401

ساماندهی تشکل‌ها

حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران مطرح کرد

توانمندی بخش خصوصی در گرو بازاندیشی و بازتوانی تشکل‌ها

سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: اگر بخش خصوصی به معنای واقعی هم‌صدا باشند می‌توانند در خیلی از حوزه‌ها به نتیجه برسند؛ این نتیجه هم در مطالبه‌گری از دولت مفهوم پیدا می‌کند و هم در تنظیم رفتارهای خود بخش خصوصی باهمدیگر.

تشکل‌ها

حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

ادغام و همصدایی تشکل‌های موازی، نشانه بلوغ بخش خصوصی است

صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: بخش خصوصی، تنها با حضور در تشکل‌های منسجم و قدرتمند می‌توانند مطالبات خود را پیگیر باشند. برای تأثیرگذاری بیشتر باید این تشکل‌ها هم‌صدا باشند و در بیان مطالباتشان اشتراک نظر داشته باشند.

تشکل‌ها

احمد پورفلاح در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

تشکیل فدراسیون از تشکل‌های کوچک به افزایش وزن بخش‌خصوصی می‌انجامد

پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: اگر بخش خصوصی به معنای واقعی هم‌صدا باشند می‌توانند در خیلی از حوزه‌ها به نتیجه برسند؛ این نتیجه هم در مطالبه‌گری از دولت مفهوم پیدا می‌کند و هم در تنظیم رفتارهای خود بخش خصوصی باهمدیگر.

تشکل‌ها