رادیو مجازی اتاق ایران - 3 اردیبهشت 1403

اقتصاد مقاومتی

در سمینار نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی مطرح شد:

تأکید بر لزوم پایان اقتصاد سنتی در کشور

سمینار نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی در اتاق ایران برگزار شد و در آن بر لزوم تغییر پارادایم اقتصادی و پایان بخشیدن به اقتصاد سنتی تاکید شد. همچنین توجه به کسب اعتبار در اقتصاد بین المللی به جای تأکید صرف بر ثروت و منابع مالی به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفت.

تشکل‌ها

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران:

ظرفیت سازی ملی و تقویت بنگاه های داخلی باید اولویت اصلی باشد

نایب رئیس اتاق ایران معتقد است باید تعریف درستی از سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم تا سرمایه های داخلی نیز در دوره جدید اقتصاد ایران فعال شود.

اقتصاد کلان

منطق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد کلان