رادیو مجازی اتاق ایران - 24 مرداد 1401

برنامه توسعه

تقی شامخی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

نادیده گرفتن محیط زیست، زنگ خطری برای توسعه پایدار

شامخی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران می‌گوید: راه رسیدن به توسعه پایدار، احترام به محیط زیست است؛ امروز اقتصاد سبز را راه‌حلی برای توسعه پایدار برمی‌شمارند؛ در ایران از زمان تدوین برنامه چهارم توسعه اهمیت محیط زیست نمایان است و باید در برنامع ششم توسعه، هم به آن توجه شود.

اقتصاد کلان

نقد فرشاد مؤمنی بر زمزمه حذف نهاد‌های تنظیم‌گر

به نام رقابت، به کام انحصار‌گران

از نقطه آغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری تاکنون به‌تدریج و به صورت فزاینده، اقتصاد سیاسی ایران به اسارت یک اتحاد سه‌گانه درآمده است. اینها یکدیگر را بسیار خوب یافته‌‌اند و با برقراری پیوندی راهبردی و همه‌جانبه در راستای پیشبرد مطامع خود عمل می‌کنند.

اقتصاد کلان

پیشنهاد ستاری‌فر برای بهبود کارکرد دولت در قالب جدایی «برنامه توسعه» و «برنامه دولت»

نهاد برنامه باید دوپاره شود

ستاری‌فر به چرایی ضرورت نهاد برنامه در همه کشورها اشاره و تأکید می‌کند همه کشورهای توسعه‌یافته با یک نهاد برنامه قوی توانسته‌اند این مسیر را طی کنند و هنوز هم از وجود آن غافل نیستند.

اقتصاد کلان

پایان مساله‌ساز بودن برنامه ششم

اقتصاد کلان